Dữ liệu biên mục
Phí Thị Vân Anh
Bài tập Đại số tuyến tính / Phí Thị Vân Anh: Chủ biên; Nguyễn Huy Hoàng; Mai Phước Bình. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2020
        178 tr. ; 27cm + Bảng biểu.
            Tài liệu tham khảo: Tr.178

           Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 4 chương: Ma trận và định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian tuyến tính; Ánh xạ tuyến tính; Không gian Euclid        1.Giáo trình          I. Nguyễn Huy Hoàng. II. TS. III. Tác giả. IV. Mai Phước Bình. V. ThS. VI. Tác giả.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): (DDT) [ Chưa mượn ]
DV.0029301-9
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Lưu chiểu (LC)   
LC.0000947
  • Tổng số bản: 10
  • Số bản chưa mượn: 9 (Kho DDT: 9  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)