Dữ liệu biên mục
Dương Quốc Bảo
Thiết kế kết cấu và biện pháp thi công công trình văn phòng cho thuê và trụ sở làm việc / Dương Quốc Bảo: Tác giả; Nguyễn Huy Cường, Đặng Việt Tuấn: Người hướng dẫn. - Trường Đại học Giao thông Vận tải : Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 2019
        194 tr. ; 29 cm.
            Phụ lục: Tr.169-194


        1.Đồ án          I. Nguyễn Huy Cường. II. Đặng Việt Tuấn. III. ThS. IV. Người hướng dẫn.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc Ngoại văn (DN) [ Chưa mượn ]
DA.0000110
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho DN: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)