Dữ liệu biên mục
Trần Quang Hà
Thiết kế kết cấu và biện pháp thi công công trình chung cư CT3 / Trần Quang Hà: Tác giả; Lê Đăng Dũng: Hướng dẫn kết cấu; Tạ Quốc Việt: Hướng dẫn thi công. - Trường Đại học Giao thông Vận tải : Khoa Kỹ thuật Xây dựng, 2019
        175 tr. ; 29 cm + Bảng biểu, hình vẽ.

        1.Đồ án          I. Lê Đăng Dũng. II. ThS. III. Hướng dẫn kết cấu. IV. Tạ Quốc Việt. V. ThS. VI. Hướng dẫn thi công.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc Ngoại văn (DN) [ Chưa mượn ]
DA.0000106
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho DN: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)