Dữ liệu biên mục
Lại Thị Hoan (chủ biên), Vũ Thị Xuân, Bùi Thị Mai Anh
Hóa học / Lại Thị Hoan (chủ biên), Vũ Thị Xuân, Bùi Thị Mai Anh. - H : Giao thông vận tải, 2020
        152tr. ; 27cm.
           Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 5 chương: Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học; Tốc độ của các quá trình hóa học; Điện hóa học; Nguồn điện hóa học- ứng dụng của điện phân; Một số phương pháp bảo vệ vật liệu

        I. Vũ Thị Xuân. II. Bùi Thị Mai Anh.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc sách Tiếng Việt (DV)   
DV.0029184-92
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Lưu chiểu (LC)   
LC.0000934
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Phòng Mượn (PM) [ Chưa mượn ]
CB.0026229-328
  • Tổng số bản: 110
  • Số bản chưa mượn: 100 (Kho PM: 100  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)