Dữ liệu biên mục
Hoàng Thị Hà
Chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt / Hoàng Thị Hà. - Giao thông Vận tải, 2019
        128 tr. ; 27cm + Bảng biểu.
           Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 3 chương: Tổng quan về chiến lược sản xuất kinh doanh. Xây dựng, phân tích và lựa chọn chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải đường sắt. Tổ chức thực hiện và đánh giá, điều chỉnh chiến lược

Dữ liệu xếp giá   
UTC: DV     Sơ đồ kho
DV.0029148-56
UTC: LC [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
LC.0000930
UTC: PM [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
KT.0015718-817
  • Tổng số bản: 110
  • Số bản chưa mượn: 101 (Kho LC: 1  Kho PM: 100  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)