Dữ liệu biên mục
Phan Hải nam
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình / Phan Hải nam. - Trường ĐH Giao thông vận tải , 2019
        110tr. : Bảng biểu, hình vẽ ; 30cm + CD-ROM.
           Tóm tắt: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong vận tải hành khách bằng ô tô; Phân tích hiện trạng công tác quản lý nhà nước về VTHK bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về VTHK bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Dữ liệu xếp giá   
UTC: AA [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
LV.0008311
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho AA: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)