Dữ liệu biên mục
Phạm Văn SinhTS.Chủ biên
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin / Phạm Văn Sinh: Chủ biên, Phạm Quang Phan, Nguyễn Viết Thông...( và những người khác). - Xuất bản lần thứ 10. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2017
        21 cm.
           Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
           Giáo trình dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh

           Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 3 phần: Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-LêNin; Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-LêNin vè phương thức săn xuất tư bản chủ nghĩa; Lý luận của chủ nghĩa Mác-LêNin về chủ nghĩa xã hội

           36000        I. Phạm Quang Phan,Nguyễn Viết Thông,Vũ Tình. II. Phạm Quang PhanGS.TS.Chủ biên. III. Nguyễn Viết ThôngPGS.TS.Tác giả. IV. Vũ TìnhPGS.TS.Tác giả. V. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dữ liệu xếp giá   
UTC: DV [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
DV.0027329-38
UTC: PM [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
CB.0023534-4023
  • Tổng số bản: 500
  • Số bản chưa mượn: 425 (Kho DV: 10  Kho PM: 415  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)