Dữ liệu biên mục
Trương Nguyễn TrungChủ biên
Kỹ thuật chế tạo máy / Trương Nguyễn Trung chủ biên, Trương Phương Anh. - H. : GTVT , 2012
        27 cm.
           Dùng cho hệ đào tạo tín chỉ
           50000        I. Trương Phương Anh. II. Trương Phương AnhĐồng tác giả.

Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc sách Tiếng Việt (DV) [ Chưa mượn ]
DV.0024750-8
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Lưu chiểu (LC) [ Chưa mượn ]
LC.0000789
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Phòng Mượn (PM) [ Chưa mượn ]
CK.0012336-495, CK.0014651-750
  • Tổng số bản: 270
  • Số bản chưa mượn: 247 (Kho LC: 1  Kho DV: 9  Kho PM: 237  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)