Dữ liệu biên mục
Nguyễn Xuân Trục
Thiết kế đường ô tô. T.3, Công trình vượt sông / Nguyễn Xuân Trục. - In lần 3. - H. : Giáo dục , 2003
        27cm.
           Tài liệu tham khảo: tr.303-304
           28200VND
Dữ liệu xếp giá   
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Đọc sách Tiếng Việt (DV) [ Chưa mượn ]
DV.0012487-500
Trung tâm TT - Thư viện (UTC): Mượn Tham khảo (MTK) [ Chưa mượn ]
MV.0001789-94, MV.0005627-31
  • Tổng số bản: 25
  • Số bản chưa mượn: 25 (Kho DV: 14  Kho MTK: 11  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)